Miestne dane

Gabriela Štefaniaková
Funkcia: samostatný odborný referent na miestnych daní 

Kontakt: 
Mestský úrad v Spišskej Belej, prízemie, kancelária č. 2
tel. 052/46 80 514
e-mail: stefaniakova@spisskabela.sk

Pracovná doba :
Pondelok  07 30 - 15 30
Utorok      07 30 - 15 30
Streda       07 30 - 16 30
Štvrtok      07 30 - 15 30
Piatok       07 30 - 14 30
obedňajšia prestávka 1130 - 12 30 hod
 

Miestnymi daňami, ktoré mesto Spišská Belá vyberá, sú:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.

Miestne dane možno platiť na účet mesta alebo do pokladne mesta (na prízemí kancelária č.1)

Miestne dane upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a ich výšku určuje mesto formou všeobecne záväzného nariadenia mesta. 
 

Prílohy
Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 10/20012 o miestnych daniach a miestnom poplatku doc Otvoriť
Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady doc Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953