Rozhodnutiev zisťovacom konaní

Mesto Spišská Belá ako dotknutá obec podľa informuje verejnosť podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, o zaslaní rozhodnutia vydaného Okresným úradom Kežmarok, odborom starostlivosti o životné prostredie, ktorým bolo ukončené zisťovacie konanie o posudzovaní zámeru “REKREAČNÝ AREÁL – reštaurácia a vodná plocha s letným kúpaliskom“.Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je sprístupnené tiež na informačnom portáli rezortu Ministerstva životného prostredia SR: http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/rekreacny-areal-restauracia-vodna-plocha-s-letnym-kupaliskom

Dátum zverejnenia: 27.04.2016   Dátum zvesenia: 00.00.0000
Prílohy
zverejnenie.pdf pdf Otvoriť
rozhodnutie_zist.konanie.pdf pdf Otvoriť
Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, Tel.: +421 52/4680511, Fax.: +421 52/4680501, e-mail: jneupauerova@spisskabela.sk, IČO: 326518,DIČ: 2020674953